༄༅།། གཙུག་ལག་ཁང་གི་པར་རྙིང་རྩ་ཆེན།拉萨大昭寺旧照.

马蹄邦巴赛也卓玛精品2020-10-21 10:54:50

ཇོ་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཡང༌ཟེར།

རི་མོ་འདི་དུས་རབས་༡༨ནས་༡༩་སྐབས་ཀྱི་ཐོན་རྫས་ཡིན་པ་འདྲ།

觉康Jokhang也称作 Tsuklakhang 祖拉康,大昭寺 (图片估计是18世纪至19世纪初出品 ,布上颜料画 ,目前收藏于 Rubin Museum )

ཇོ་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཡང༌ཟེར།

ཇོ་ཁང་ ༡༨༩༠ལོ།

1890年,由 L. A. Waddell 委托,一位不知名西藏僧人绘制。

ཇོ་ཁང་།  ༡༩༠༢ལོ།

大昭寺1902年。

ཇོ་ཁང་།  ༡༩༤༣ལོ།

大昭寺1943年

ཇོ་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཡང༌ཟེར། ༡༩༣༦ལོ།

大昭寺1936年 ཇོ་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཡང༌ཟེར།  ༡༩༣༨ལོ།

大昭寺1938年 (Bundesarchiv Bild ).  ཇོ་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཡང༌ཟེར། ༡༩༣༨ལོ།

大昭寺1938年 (Bundesarchiv Bild ).

ཇོ་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཡང༌ཟེར།  ༡༩༣༨ལོ།

大昭寺1938年 (Bundesarchiv Bild 135-S-13-16-25). ཇོ་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཡང༌ཟེར། ༡༩༠༣-༡༩༠༤ལོ་བར།

大昭寺外勇敢的拉萨市民正在面对全副武装的英国部队,1903-1904年 (John Claude White ?).

ཇོ་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཡང༌ཟེར། ༡༩༣༧ལོ།

大昭寺 1937年

ཇོ་ཁང་། གཙུག་ལག་ཁང་ཡང༌ཟེར། ༡༩༣༧ལོ།

大昭寺 1937年


Copyright © 西藏跟团游价格联盟@2017